Friederike (Freide) Heidemann 19.08.1860Friederike (Freide) Heidemann

Vorname/first name/prénom:Friederike (Freide)
Nachname/last name/nom de famille:Heidemann
Geburt/birth/naissance:19.08.1860 Alt-Madlitz / DE
Tod/death/mort:06.09.1935 Haar / München / DE
Beruf/occupation/métier:

Eltern/parents/parents:

Nathan Heidemann 07.07.1828
Johanna Gutmann 29.04.1828

Partner/partner/partenaire:

Hermann Selow 10.02.1866 Heirat/marriage/mariage: 01.04.1890 Drossen / DE = Osno Lubuskie / PL

Kinder/children/enfants: Erna Selow 19.07.1894
Ludwig 'Kurt Selow 28.10.1896


Hyperlinks: Stammbaum Web Heidemann Salomon


Diese Datenbank enthält 3758 Personen. 807 Personen werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.