Siegfried (Samuel) Heidemann 07.10.1857Siegfried (Samuel) Heidemann

Vorname/first name/prénom:Siegfried (Samuel)
Nachname/last name/nom de famille:Heidemann
Geburt/birth/naissance:07.10.1857 Alt-Madlitz / DE
Tod/death/mort:25.08.1931 Berlin / DE
Beruf/occupation/métier:Pferde-Kommisionär

Eltern/parents/parents:

Nathan Heidemann 07.07.1828
Johanna Gutmann 29.04.1828

Partner/partner/partenaire:

Minna Rosalie Bergen 28.11.1853 Heirat/marriage/mariage: 13.01.1881 Frankfurt/O. / DE

Kinder/children/enfants: Selma Heidemann 17.04.1883
Georg Heidemann 31.10.1884
Hermann Heidemann 11.01.1886
Arthur Heidemann 29.06.1891
Max Heidemann 17.10.1892
Benno Heidemann 22.01.1896


Hyperlinks: Stammbaum Web Heidemann Salomon


Diese Datenbank enthält 3758 Personen. 807 Personen werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.