Johanna Helene Elvira Heidemann 25.12.1866
Vorname/first name/prénom:Johanna Helene Elvira
Nachname/last name/nom de famille:Heidemann
Geburt/birth/naissance:25.12.1866 Berlin / DE
Tod/death/mort:31.10.1946 Berlin / DE
Beruf/occupation/métier:

Tochter Beate 14.-16.07.1895


Eltern/parents/parents:

Hermann Heidemann 05.01.1847
Edmunde Marie Jeanette Hoffmann 20.11.1845

Partner/partner/partenaire:

Alexander Czempin 29.10.1861 Heirat/marriage/mariage: 09.05.1888 Berlin / DE

Kinder/children/enfants: Walter Gottfried Abraham Czempin 03.02.1890
Kurt Heinrich Czempin 18.04.1891
Irmgard Rosalie Czempin 06.06.1893


Hyperlinks: Stammbaum Web Heidemann Salomon


Diese Datenbank enthält 3758 Personen. 807 Personen werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.